Petek
okt042019

ŠPORTNE IGRE RTV SLOVENIJA

Naše planinsko društvo se bo soboto 5.oktobra v športnem parku Svoboda na Viču, udeležilo športnih iger RTV Slovenija s plezanjem na plezalni steni. Naš vodnik Andrej Lah bo inštruktor, ki bo navdušencem za plezanje predstavil tehnike plezanja in varovanja.

Vabljeni vsi člani društva in ostali navdušenci plezanja. 

 

« Vabljeni na MACESNOVEC (1926 m) | Main | PLAN AKTIVNOSTI ZA OKTOBER 2019 »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.