Torek
sep242019

PLAN AKTIVNOSTI ZA OKTOBER 2019

V oktobobru smo načrt izletov nekoliko spremenili, aktivnosti bodo naslednje:

- 5.10.2019 Pohod po planinski poti RTV Ljubljana -Tivoli -Rožnik - Šišenski hrib. Po koncu pohoda se bomo napotili v športni park Svoboda na Viču. V Športnemu parku Svoboda bodo organizirane športne igre v organizaciji Športnega kulturnega  društva RTV Slovenija. Naše planinsko društvo bo organiziralo športno plezanje na umetni steni. 

- 12.10.2019 -Pohod na Mecesnovec,

- 19.10.2019 - Pohod na Staro Utro (Trenta),

 

« ŠPORTNE IGRE RTV SLOVENIJA | Main | Sprememba na objavi pohoda na Brano »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.